« Info ja teated »
» Korraline üldkoosolek 20.11.2022
» Korraline üldkoosolek 2022
» Erinäitus 2022- tulemused!
» EBTÜ Erinäituse tulemused
» muud teated...
Eesti Bernhardiini Tõuühing
eesti keeles po russki
Tõuühing
   EBTÜ põhikiri 
   Liikmeks astumine 
   Mis on teoksil 
   Aretusmäärustik 
   Aretuse erinõuded 
   Liikmed 
   Blanketid 
   Aretusülevaatuse reglemen 
   Töös olevad dok.-d (1) 
   Kasvataja meelespea 
   Harrastused 
   Pank 
Tõu tutvustus
Koerte andmebaas
Galerii
Viidad
Kuulutused
Foorum
Info ja teated
Näitused
Erinäitus
   Special Show
Meie toetajad
Kutsikad
SOS

» muud kuulutused...

Uuemad foorumi teated
» ERINÄITUS 05.06.2022Bren
» RE: Koer varjupaigasMade
» Koer varjupaigasMade
Uuemad foorumi teemad
» (0)ERINÄITUS 05.06.2022
» (1)Koer varjupaigas
» (0)Jälle iseloomust...
» muud teemad...
Kasutajanimi:
   
Parool:
   
» Registreeru kasutajaks
» Unustasin parooli

ERINÄITUS 05.06.2022. (338)
Viimati lisatud pilt

EBTÜ põhikiri1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Bernhardiini Tõuühing (edaspidi EBTÜ) on vabatahtlik mittetulunduslik organisatsioon, mis ühendab nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid ning mis tegutseb liikmete tahte ja huvide kohaselt.
Eesti Bernhardiini Tõuühing on Eesti Kennelllidu (edaspidi EKL) Iiige.
1.2. Mittetulundusühingu ametlik nlml on "Eesti Bernhardiini Tõuühing" (inglise keeles: .Estonian St.Bernard Club), ametlik lühend on EBTÜ.
1.3. EBTÜ loeb ennast 16. novembril 1996.a. asutatud Klubi "Eesti Bernhardiin" ölgusjärglaseks.
1.4. EBTÜ asukohaks on Eesti Vabariik, Harjumaa, Maardu.
1.5. EBTÜ on tõuühing, mis suunab bernhardlini tõugu koerte aretust ja kasvatust, organiseerib näitusi, koolitusi, võistlusi ja ülevaatusi ning osaleb nendel.
1.6. EBTÜ juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, EBTÜ põhikirjast, EKL
normathvaktidest, FCI poolt kehtestatud standarditest ning teistest koeri puudutavatest eeskirjadest.
1.7. EBTÜ on eraõiguslik juriidiOne isik, kellel on iseseisev bilanss, pangaarve ja sümboolika.
1.8. EBTÜ omab õigust moodustada osakondi ja muid organeid Mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
1.9. EBTÜ völb oma eesmärkide saavutamiseks korraldada tulundus- ja heategevusüritusi Eesti Vabarligi seadustega lubatud piires.
1.10. EBTÜ on asutatud tähtajatult.


2. EESMÄRGID JA ÜLESANDED

2.1. EBTÜ eesmärgid:
2.1.1. Eesti bernhardiinikasvatajate ühendamine;
2.1.2. bernhardiinide kasvatamise arendamine, selgitamine ja populariseerimine;
2.1.3. bernhardiinide kohta info hankimine, süstematiseerimine ja levitamine;
2.1.4. koerte kasvatamisega seonduv kirjastustegevus ja konsulteerimine;
2.1.5. bernhardiinide aretuse korrigeerimine Eestis;
2.1.6. välls- ja vabariigisiseste suhete loomine koerakasvatuse ning —aretuse valdkonnas.
2.2. EBTÜ tegevusalad ja ülesanded :
2.2.1. Aretuse koordineerimine ja kontroll FCI ja EKL aretustöö eeskirjade alusel;
2.2.2. Selgitus- ja propagandatöö organiseerimine;
2.2.3. Seminaride, bemhardilnide erinäituste ja võistluste ning laagrite korraldamine;
2.2.4. Tõualase kirjanduse ja materjali kogumlse, töötlemise, avaldamise ja väljaandmise korraldamine;
2.2.5. Kontaktide loomine ja hoidmine EKL-i ja teiste tõuühingute ning klubidega ning muude kennelühendustega;
2.2.6. Abi osutarnine bernhardiinide soetamisel ja kasvatamisel;
2.2.7. Oma bikmete huvide esindamine;
2.2.8. EKL-is tõualastes küsimustes arvamuse avaldamine.
2.2.9. Muude ülesannete täitmine, milllsed tulenevad käesoleva pöhlkirja eesmärkidest.


3. LIIKMESKOND

3.1. EBTÜ liikmeks võivad olla bernhardiinide omanikud, kasvatajad ning teised bernhardiinidest huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad osaleda ja kaasa aidata EBTÜ eesmärkide ja tegevusaladega seonduvate ülesannete lahendamisele ja kes tunnustavad käesolevat põhikirja.
3.2. EBTÜ liikmeks võib olla:
3.2.1.Füüsiline isik alates 18. eluaastast;
3.2.2.Pereliikmeks saab olla kuni 18 aastane EBTÜ liikme perekonna liige (mees, naine või lapsed, noorem õde või vend kuni 18. eluaastani).
3.3.Liikmeks astumisel tuleb esitada EBTÜ juhatusele kirjalik avaldus või täita liikmeks registreeruja ankeet interneti vahendusel ning tasuda sisseastumismaks ja liikmemaks. EBTÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab EBTÜ juhatus 7(seltsme) kalendripäeva jooksul.
3.4. Liikmeks astuja loetakse liikmeks päevast, mil ta on esitanud selleks kirjaliku avalduse või täidetud ankeedi ja tasunud sisseastumis- ja liikmemaksu.
3.5. Liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda juhul, kui liikmeks vastuvõtmine on vastuolus EestI Vabariigi seadustes või käesolevas põhikirjas sätestatud tingimustega.
3.6. Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise muud tingimused otsustab üldkoosolek.
3.7. Liikmel on õigus:
3.7.1 Osaleda kõigil EBTÜ poolt korraldatavatel üritustel;
3.7.2 Võtta hääleõiguslikult osa EBTÜ üldkoosolekutest või volitada kirjalikult enda esindamiseks üldkoosolekul mõnda teist EBTÜ liiget. Üks EBTÜ liige saab volikirja alusel üldkoosolekul esindada kuni 3 (kolm) EBTÜ liiget.
3.7.3 Valida ja olla valitud EBTÜ juhtorganitesse (väljaarvatud pereliikmed vanuses kuni 18 eluaastat);
3.7.4 Saada informatsiooni EBTÜ tegevuse kohta;
3.7.5 Lahkuda EBTÜ-st esitades selleks juhatusele kirjaliku avalduse. Lahkumise kinnitab juhatus.
3.7.6. teha ettepanekuid EBTÜ paremaks, efektiivsemaks tegevuseks;
3.7.7. esitada aruteluks üldkoosolekule päevakorrapunkte.
3.8. Liikmel on kohustus:
3.8.1. Järgida käesolevat põhikirja ja täita EBTÜ üldkoosoleku ning juhatuse otsuseid;
3.8.2. Tasuda tähtaegselt ettenähtud suuruses ja korras liikmemaksu;
3.8.3. Kasutada säästlikult ja sihtotstarbeliselt EBTÜ vara;
3.8.4. Suhtuda heaperemehelikult loodusesse ja loomadesse;
3.8.5. 011a lojaalne EBTÜ-le;
3.8.6. Teatada juhatusele EBTÜ liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha- ja isikuandmed.
3.9. EBTÜ-st väljaastumine:
3.9.1. Liikmel on õigus EBTÜ-st välja astuda juhatusele esitatud kirjaliku avalduse põhjal.
3.9.2. Juhatus peab rahuldama liikme väljaastumise avalduse 1 (ühe) kuu jooksul ning teatama sellest väljaastunud liikmele 10 (kümne) päeva jooksul otsuse tegemise päevast.
3.10. EBTÜ-st väljaarvamine:
3.10.1. EBTÜ liikme surma korral;
3.10.2. Kul EBTÜ liige ei ole tasunud järgneva perioodi liikmemaksu oma liikmelisuse 365-ndaks päevaks, kaotab oma liikmelisuse automaatselt;
3.10.3. Kui ta on eksinud EBTÜ põhikirja, juhatuse või üldkoosoleku otsuste, EKL-I normatiivaktide ja bernhardiine puudutavate FCI normatiivdokumentide vastu.
3.10.4. Kui liige on oma süülise tegevusega kahjustanud EBTÜ mainet või kaotanud teiste liikmete usalduse.
3.10.5. Liikme väljaheitmise otsustab juhatus. Juhatuse otsuse võib vaidlustada üldkoosolekul, kelle otsus on lõplik.
3.10.6. Juhatuse liikme või revidendi väljaarvamine ühingust kuulub ainult üldkoosoleku pädevusse.
3.11. Liikmel, kes lahkub või arvatakse EBTÜ-st välja, ei ole õigust EBTÜ varale ja talle ei tagastata makstud makse.


4. JUHTIMINE

4.1. EBTÜ kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek, mille pädevuses on:
4.1.1. põhikirja muutmine;
4.1.2. eesmärgi muutmine;
4.1.3. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
4.1.4. Liitumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise korra kehtestamine;
4.1.5. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.1.6. revisjonikomisjoni liikmete (revidendl) valimine ja tagasikutsumine;
4.1.7. EBTÜ tegevuse lõpetamise otsustamine;
4.1.8. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
4.1.9. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole käesoleva põhikirjaga antud EBTO juhatuse pädevusse
4.2.Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
4.2.1.Korralised üldkoosolekud toimuvad vähemalt 1 (üks) kord aastas juhatuse poolt määratud ajal ja kohas. Juhatus teatab koosoleku toimumisest ja päevakorrast EBTÜ lilkmetele vähemalt 10 (kümme) päeva enne üldkoosolekut e-kirja teel või interneti vahendusel EBTÜ interneti kodulehel või posti teel.
4.2.2.Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku EBTÜ juhatus omal algatusel samuti siis, kui seda nõuavad vähemalt 1/10 liikmete üldarvust (vajalik nende kirjalik taotlus juhatusele, milles on näidatud koosoleku kokkukutsumise põhjus ja arutusele tulevad küsimused). Juhatus teatab koosoleku toimumisest ja päevakorrast EBTÜ liikmetele vähemalt 7 (seitse) päeva enne erakorralist üldkoosolekut e-kirja teel või interneti vahendusel EBTÜ interneti kodulehel või posti teel.
4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud iga 4 (nelja) EBTO liikme kohta 1 (üks) EBTÜ liige. Juhul, kui esindatud on vähem liikmetest, kutsutakse kokku uus üldkoosolek, mis on otsustusvõimeline esindatud häälte arvust sõltumata;
4.4. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega v.a. käesolevas põhikirjas või Mittetulundusühingu seaduses sätestatud juhul. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav koosoleku juhataja hääl;
4.5. EBTÜ tegevust juhib üldkoosolekute vahelisel perioodil EBTÜ juhatus, mille pädevuses on:
4.5.1. EBTÜ tegevuse üldine juhtimine;
4.5.2. EBTÜ liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine ja registri pidamine;
4.5.3. EBTÜ raamatupidamise korraldamine, varade hoidmine ja kasutamine;
4.5.4. Liikmemaksude kogumine ja laekumise jälgimine;
4.5.5. Koolitusseminaride, näituste, väljaõppe ja muude ürituste korraldamine;
4.5.6. Tõualase kirjanduse, materjali kogumine, töötlemine ja väljaandmine;
4.5.7. Kasvatus- ja aretustöö koordineerimine, seda puudutavate normatiivaktide väljatöötamine, vastavate erilubade väljastamine ja normatiivaktide täitmise jälgimine;
4.5.8. Majandusaasta aruande ja bilansi ning tegevusaruande esitamine üldkoosolekule;
4.5.9 Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine;
4.5.10. Üldkoosolekul vastuvõetud otsuste elluviimine;
4.5.11 EBTÜ esindamine, huvide eest selsmine ja lepingute sõlmlmine;
4.5.12 Toimkondade ja töörühmade moodustamine ja neile volituste andmine;
4.5.13 Põhivahendite soetamine, rentimine ja võõrandamine, käibevahendite seisu jälgimine;
4.5.14 Muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.
4.5.15 Juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul lihthäälteenamusega EBTÜ liikmete seast. Kui juhatuse liige soovib ise oma volitused lõpetada enne tähtaega ja/või astuda välja ühingust, pea ta esitama juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatuse liikme volitused loetakse lõppenuks avalduse esitamise hetkest. Lahkumise kinnitab üldkoosolek lihthääleteenamusega.
4.6. Juhatuse liikmeid võib tagandada juhatuse ettepanekul või 1/10 EBTÜ liikmete kirjaliku avalduse põhjal üldkoosoleku otsusega. Eelnevalt peavad olema väljasaadetud kutsed üldkoosolekule vastava päevakorra punktiga. Juhatuse liige loetakse tagandatuks, kui selle poolt on hääletanud üldkoosoleku lihthäälteenamus.
4.7. Juhatus valib enda hulgast esimehe. Juhatuse esimehe valimistel peavad osalema kõik juhatuse liikmed.
4.8. Juhatuse kõlkidel liikmetel on õigus esindada EBTÜ-d kõigis õigustoimingutes, omades selleks juhatuse otsusega antud volitust.
4.9. Juhatus tuleb kokku esimehe kutsel või kui seda nõuab vähemalt kaks juhatuse liiget. Juhatus käib koos vähemalt neli korda aastas, vajaduse korral sagedamini.
4.10. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal vlibivad vähemalt pooled selle liikmetest, sealhulgas esimees. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel võrdselt on otsustav juhatuse esimehe hääl.
4.11. EBTÜ juhatus töötab ühiskondlikel alustel.
4.12. EBTÜ juhatus on 3 kuni 7 liikmeline ja valitakse 2 aastaks.


5. RAHALISED VAHENDID

5.1 EBTÜ rahalised vahendid moodustuvad:
5.1.1 Sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.1.2. Näituste, ürituste ja kursuste korraldamise tulust ning reklaami, erialakirjanduse ja muu EBTÜ tegevusega seotud materjalide ja vahendite vahendamisest ja realiseerimisest;
5.1.3 Tulu koerte ostu-müügi- ja vastava informatsiooni vahendamisest;
5.1.4 sponsorite eraldistest;
5.1.5 annetustest, kingitustest ja lepingulisest tegevusest saadavast tulust oma põhikirjaliste tegevusaladega seotud ülesannete täitmisel.
5.2. EBTÜ rahalisi vahendeid kasutatakse:
5.2.1. Kohustuslike maksete tegemiseks;
5.2.2. EBTÜ materiaalsete kulutuste katteks, sh. ürituste korraldamisega seotud kulude katteks;
5.2.3. EBTÜ-le osutatud teenuste eest maksmiseks.


6. ARUANDLUS JA REVIDEERIMINE

6.1. EBTÜ aruandeperioodiks on kalendriaasta. Majandusaasta algus on 01.jaanuar ja lõpp 31. detsember.
6.2. EBTÜ teostab raamatupidamist vastavalt kehtivale seadusandlusele ja esitab seadusandlusega ettenähtud korras aruanded pädevatele riigiorganitele ning vöimaldab oma majandustegevuse kontrollimist;
6.3 Juhatus koostab kalendriaasta lõppedes selle kohta finants-majandusliku aruande ning esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks.


7. EBTÜ REORGANISEERIMINE JA LIKVIDEERIMINE

7.1. EBTÜ reorganiseerimine toimub üldkoosoleku otsuse alusel, milles näidatakse õigusjärglane(-sed), kellele lähevad üle EBTÜ õigused ja kohustused.
7.2. EBTÜ tegevus lõpetatakse kohtuotsusega või üldkoosoleku otsusega või muudel seadusega ettenähtud juhtudel ja korras.
7.3 EBTÜ tegevuse lõpetamiseks moodustab EBTÜ üldkoosolek EBTÜ likvideerimiskomisjoni ja määrab kindlaks komisjoni asukoha ja volitused. Likvideerimiskomisjon võtab juhatuselt üle kogu asjaajamise.
7.4. EBTÜ tegevus lõpetatakse liikmete arvu vähenemisel alla 3 (kolme).
7.5. EBTÜ tegevuse lõpetab üldkoosolek.
7.6. EBTÜ tegevus loetakse lõppenuks seaduses sätestatud korras.Põhikiri on viidud vastavusse Eesti Vabariigis kehtiva Mittetulundusühingute seadusega.

Kontakt Sisukord Tagasi Üles tagasi Pealehele SevenCat